Kas Mes Esame

BALTIJOS UGDYMO CENTRAS – inovatyvus kompleksinių paslaugų centras, skirtas negalią turinčių vaikų ir jaunimo talentų problemų sprendimui

 FOTO

Šūkis

NeGalia lyderystei!

Vizija

Tinkamiausia ugdymui aplinka, kurioje kiekvienas jaunuolis su negalia be stereotipų gauna individualų dėmesį ir gali atskleisti savo stipriausias savybes, reikalingas pokyčiams visuomenėje.

Misija

Integruoti jaunimą su negalia kartu su švietimo, profesinio ugdymo kokybiškų paslaugų gavėjų ir atsakingo verslo klientų poreikiais

Vertybės

Įvairovė
 • Čia susitinka įvairių poreikių talentai ir lyderiai
 • Čia sudaromos sąlygos pažinti save ir kitus
 • Patirties semiamės iš geriausių pavyzdžių
Bendruomeniškumas
 • Šeimos ir aplinkos įtraukimas – taip padedami pamatai ateityje būti laimingu bendruomenės nariu
 • Bendraujame su partneriais Lietuvoje ir pasaulyje
 • Skleidžiame žinią ir siekiame edukuoti visuomenę
Orumas
 • Gerbiame visų žmonių skirtumus
 • Tikime, kad kiekvienas vaikas turi teisę į saviraišką ir lavinimąsi
 • Tikime, kad kiekviena šeima gali džiaugtis ir didžiuotis savo vaikų pasiekimais
Drąsa
 • Siekiame keisti strereotipus ir susiformavusią nuomonę apie negalią
 • Aktyviai dalyvaujame visuomeniniame gyvenime
 • Drąsiai skleidžiame gerąją patirtį
Kokybė
 • Taikome įvairius, modernius mokymosi metodus
 • Profesionalai teikia žinias, palaikymą, pagalbą
 • Taikome individualizuotą požiūrį – kiekvienas vaikas ir jaunuolis yra laukiamas ir vertingas.

 

INKLIUZINIS ŠVIETIMAS IR SOCIALINĖS INOVACIJOS

 

UNESCO, Jungtinių tautų Švietimo, mokslo ir kultūros organizacija, Švietimas 2030, Inčeono Deklaracija, 2015 įpareigoja Užtikrinti (įtraukujį) inkliuzinį ir visiems prieinamą kokybišką švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą.

Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“, kurioje numatoma, kad “visuomenė turi pripažinti socialinę atskirtį patiriančių asmenų teises išsaugoti orumą ir būti visaverčiais visuomenės nariais, aktyviai dalyvauti socialinės įtraukties politikoje ir veikloje, padėti kovoti su stereotipais ir stigmatizacija, išsaugoti ir stiprinti gyvenimo kokybę, socialinę gerovę, ypač vaikų gerovę, ir lygias galimybes visiems.“

Strategijos „Europa 2020“ pavyzdinė iniciatyva „Inovacijų sąjunga”, kad „socialinės inovacijos ir verslo įsitraukimas yra nauja svarbi sritis, kurią reikėtų plėtoti. Tai reiškia labdaros organizacijų, asociacijų ir atsakingų verslo lyderių išradingumo panaudojimą ieškant naujų būdų socialiniams poreikiams, kurių rinka arba viešasis sektorius tinkamai neįgyvendina, tenkinti“.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių Konvencija, kurios 24-as straipsnis numatoma, kad „Konvencijos Šalys (taigi, ir Lietuva), užtikrina visiems tinkamą visų lygių švietimą ir mokymąsi visą gyvenimą, kuriais būtų siekiama: a) visapusiškai ugdyti žmogiškąjį potencialą ir orumą bei savigarbą, taip pat didinti pagarbą žmogaus teisėms, pagrindinėms laisvėms ir žmonių įvairovei; b) suteikti neįgaliesiems galimybę ugdyti savo asmenybę, talentus ir kūrybiškumą, taip pat savo protinius ir fizinius gebėjimus didžiausiu įmanomu mastu; c) suteikti neįgaliesiems galimybę veiksmingai dalyvauti laisvos visuomenės gyvenime“.